Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

KH thực hiện Chỉ thị 06 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác XD gia đình trong tình hình mới và các Chương trình, Chiến lược phát triển gia đình VN đến năm 2030 trong đoàn viên, CNVCLĐ Tập đoàn ĐLVN

28/06/2022 09:42:46 AM 792 lượt xem

Ngày 27/6/2022, Công đoàn ĐLVN ban hành Kế hoạch số 422/KH-CĐĐVN về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và các Chương trình, Chiến lược phát triển gia đình VN đến năm 2030 trong đoàn viên, CNVCLĐ Tập đoàn ĐLVN.

Nội dung kế hoạch chi tiết đính kèm theo:

Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm