Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng - Nhiệm vụ của Công đoàn Điện lực Việt Nam

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức của Công đoàn Điện lực Việt Nam

Ban chấp hành

Ban chấp hành của Công đoàn Điện lực Việt Nam

Ban thường vụ

Ban thường vụ của Công đoàn Điện lực Việt Nam

Ủy ban kiểm tra

Ủy ban kiểm tra của Công đoàn Điện lực Việt Nam

Cơ quan Công đoàn ĐLVN

Cơ quan Công đoàn Điện lực Việt Nam

Công đoàn trực thuộc

Công đoàn trực thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam

Truyền thống ngành Điện Việt Nam

Từ những năm 20 thế kỷ trước, nhiều Nhà máy điện như Cửa Cấm, Thượng Lý, Yên Phụ,… lần lượt ra đời để phục vụ cho bộ máy cai trị của thực dân Pháp tại Việt Nam. Hầu hết các nhà máy được xây dựng với công suất nhỏ, đội ngũ

Truyền thống Công đoàn Điện lực Việt Nam

Truyền thống Công đoàn Điện lực Việt Nam

Thông báo