Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Các kỳ đại hội của Công đoàn Điện lực Việt Nam

20/04/2010 11:04:24 AM 887 lượt xem

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM LẦN THỨ I (NHIỆM KỲ 1998 - 2003)

* Thời gian diễn ra Đại hội: Từ ngày 03 ÷ 5/6/1998

* Địa điểm: Thủ đô Hà Nội

* Mục tiêu Đại hội: Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phấn đấu vì việc làm, đời sống CNLĐ ngành Điện Việt Nam. Không ngừng xây dựng đội ngũ CNLĐ ngành Điện có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lối sống lành mạnh, có tác phong công nghiệp, có trình độ KH-KT, trình độ quản lý và tay nghề cao đáp ứng yêu cầu sản xuất và phát triển của ngành Điện trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài.

* Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khoá I gồm 27 đồng chí, Ban Thường vụ có 09 đồng chí, đồng chí Nguyễn Duy Lịch được bầu làm Chủ tịch và đồng chí Khương Thị Trang được bầu làm Phó Chủ tịch.
 

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM LẦN THỨ II (NHIỆM KỲ 2003 - 2008)

* Thời gian diễn ra Đại hội: Từ ngày 25 ÷ 27/6/2003.

* Địa điểm: Thủ đô Hà Nội

* Số lượng Đại biểu: 248 đại biểu chính thức đại diện cho 70 nghìn cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức lao động toàn ngành.

    * Mục tiêu Đại hội: Tất cả vì sự phát triển của Tổng Công ty và nâng cao đời sống CNVC-LĐ, xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ và Công đoàn Điện lực Việt Nam lớn mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và ngành Điện.

    * Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khoá II gồm 31 đồng chí, Ban Thường vụ có 10 đồng chí, đồng chí Nguyễn Duy Lịch được bầu lại (tái đắc cử) làm Chủ tịch và các đồng chí Trần Văn Ngọc và Khương Thị Trang được bầu làm Phó Chủ tịch.

     * Tại Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ 10 khoá II, nhiệm kỳ 2003 - 2008 đồng chí Trần Văn Ngọc, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa II thay cho đồng chí Nguyễn Duy Lịch về nghỉ hưu theo chế độ. Các đồng chí Phan Ngọc Trác và Nguyễn Hồng Chiến được bầu làm Phó Chủ tịch.

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM LẦN THỨ III (NHIỆM KỲ 2008 - 2013)

Các kỳ đại hội của Công đoàn Điện lực Việt Nam

* Thời gian diễn ra Đại hội: Từ ngày 27 ÷ 28/6/2008

* Địa điểm: Thủ đô Hà Nội

* Số lượng Đại biểu: 242 đại biểu chính thức đại diện cho 80 nghìn cán bộ  đoàn viên, công nhân viên chức lao động toàn ngành Điện.

* Mục tiêu Đại hội: Tất cả vì sự phát triển của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và nâng cao đời sống của công nhân lao động, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước và ngành Điện Vịêt Nam.

* Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khoá III gồm 31 đồng chí, Ban Thường vụ có 09 đồng chí, đồng chí Trần Văn Ngọc được bầu lại làm Chủ tịch, các đồng chí Phan Ngọc Trác và Nguyễn Hồng Chiến được bầu lại làm Phó Chủ tịch.
 

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM LẦN THỨ IV (NHIỆM KỲ 2013 - 2018)
 

Các kỳ đại hội của Công đoàn Điện lực Việt Nam 2
Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khoá IV, nhiệm kỳ 2013-2018  gồm 31 đồng chí ra mắt tại Đại hội


* Thời gian diễn ra Đại hội: Từ ngày 27 ÷ 28/2/2013

* Địa điểm: Thủ đô Hà Nội

* Số lượng Đại biểu: 250 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 100 nghìn cán bộ  đoàn viên, công nhân viên chức lao động toàn ngành Điện.

* Mục tiêu Đại hội: Vì sự phát triển của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, vì đời sống của người lao động, xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH đất nước.

* Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khoá III gồm 31 đồng chí, Ban Thường vụ có 10 đồng chí, đồng chí Trần Văn Ngọc được bầu lại làm Chủ tịch, các đồng chí Khuất Quang Mậu và Nguyễn Hồng Chiến được bầu làm Phó Chủ tịch.
 

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM LẦN THỨ V (NHIỆM KỲ 2018 - 2023)

Các kỳ đại hội của Công đoàn Điện lực Việt Nam
Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khoá V, nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt tại Đại hội 

* Thời gian diễn ra Đại hội: Từ ngày 17 ÷ 18/01/2018

* Địa điểm: Thủ đô Hà Nội

* Số lượng Đại biểu: 250 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 100 nghìn cán bộ  đoàn viên, công nhân viên chức lao động toàn ngành Điện.

* Mục tiêu Đại hội: Đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định và đời sống công nhân, viên chức, lao động ngày được cải thiện, nâng cao. Xây dựng Tập đoàn Điện lực Việt Nam ngày càng phát triển bền vững. 

* Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khoá V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 37 đồng chí, Ban Thường vụ có 11 đồng chí, đồng chí Khuất Quang Mậu được bầu lại làm Chủ tịch, các đồng chí Đỗ Đức Hùng và Nguyễn Kim Thanh được bầu làm Phó Chủ tịch.
 

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM LẦN THỨ VI (NHIỆM KỲ 2023 - 2028)

Các kỳ đại hội của Công đoàn Điện lực Việt Nam 1
Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khoá VI, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 33 đồng chí.


* Thời gian diễn ra Đại hội: Từ ngày 03 ÷ 4/10/2023

* Địa điểm: Thủ đô Hà Nội

* Mục tiêu Đại hội:  Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là sự kiện chính trị quan trọng của đoàn viên công đoàn, người lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam, diễn ra trong thời điểm toàn thể cán bộ công nhân viên toàn Tập đoàn đang ra sức thi đua nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ rất khó khăn ở hai khía cạnh đảm bảo cung ứng điện và cân đối tài chính. Công đoàn các cấp đang triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.
Đại hội được tiến hành với phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 để lãnh đạo thực hiện thắng lợi của Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam.

* Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khoá VI, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 33 đồng chí.

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Đỗ Đức Hùng, Uỷ viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023, được tín nhiệm bầu tái đắc cử chức danh Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Các đồng chí: Nguyễn Kim Thanh, Uông Quang Huy, Đinh Thị Thanh Bình được tín nhiệm bầu tái đắc cử Phó Chủ tịch Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam khoá VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng thời Ban chấp hành cũng đã bầu Uỷ ban kiểm tra Công đoàn Điện lực Việt Nam khoá VI, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 10 đồng chí, đồng chí Trần Thị Hiền được bầu là Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra.

Đại hội bầu 07 đồng chí là Đại biểu chính thức và 01 Đại biểu dự khuyết là những cán bộ, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho Công nhân viên chức và Lao động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 dự kiến tổ chức vào cuối năm 2023.

Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào hồi 16h00 ngày 04 tháng 10 năm 2023.

Gửi email

Các bài giới thiệu khác

Xem thêm

Lịch sử và cuộc đời đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

26/07/2022 678 lượt xem
Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022), Công đoàn Điện lực Việt Nam trân trọng giới thiệu tới các đồng chí cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tiểu sử và cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Chủ tịch đầu tiên của Tổng Công hội Đỏ. Tiền thân của Công đoàn Việt Nam ngày này.