Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Triển khai phổ biến và thực hiện Nội quy lao động của EVN

05/08/2022 10:41:49 AM 744 lượt xem
Công đoàn ĐLVN vừa có văn bản gửi các công đoàn trực thuộc triển khai Nội quy lao động tại Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các dơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam kể từ ngày 27/7/2022.
Theo đó, Nội quy lao động trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1023/QĐ-EVN ngày 11 tháng 7 năm 2022, được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội tiếp nhận theo Thông báo số 626/TB-SLĐTBXH ngày 20/7/2022 (các văn bản gửi kèm theo). Nội quy lao động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam được áp dụng tại Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các dơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam kể từ ngày 27/7/2022.
Văn bản đính kèm theo. 
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm