Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Kế hoạch Triển khai Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TWngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới

06/03/2024 10:28:07 AM 418 lượt xem
Ngày 05/3/2024 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành văn bản số 62/KH-CĐĐVN về Kế hoạch Triển khai Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TWngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm