Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Đảng ủy Tập đoàn: Ban hành Chỉ thị về Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam

11/06/2022 09:28:55 AM 72 lượt xem
Chỉ thị số 05-CT/ĐU ngày 09/6/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Theo đó, thời gian tiến hành Đại hội Công đoàn các cấp cơ sở xong trước ngày 31/7/2023; Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức và hoàn thành trước ngày 31/10/2023

Chỉ thị số 05-CT/ĐU ngày 09/6/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Theo đó, thời gian tiến hành Đại hội Công đoàn các cấp cơ sở xong trước ngày 31/7/2023; Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức và hoàn thành trước ngày 31/10/2023

Theo Chỉ thị, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy EVN, sự chỉ đạo sát sao của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong thời gian qua, phong trào công nhân và hoạt động của Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng. Công đoàn Điện lực Việt Nam và công đoàn cơ sở chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; phát động rộng rãi các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy động lực khát vọng của đoàn viên, người lao động trong toàn EVN phấn đấu tăng năng suất lao động, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Tập đoàn; tổ chức thành công các hoạt động “Tháng Công nhân” hàng năm; đồng hành cùng EVN, người lao động và cộng đồng trong ứng phó với dịch bệnh, thiên tai bão lũ góp phần giảm thiểu những khó khăn trong lao động sản xuất, ổn định đội ngũ, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã cơ bản hoàn thành trước thời hạn hầu hết các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn các cấp trong thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định.

Đảng ủy Tập đoàn: Ban hành Chỉ thị về Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy EVN, sự chỉ đạo sát sao của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ V Đại hội Công đoàn ĐLVN Việt Nam giai đoạn 2018- 2023 đã cơ bản hoàn thành trước thời hạn hầu hết các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra

Trong những năm tới, tình hình trong nước và thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, khó lường ảnh hưởng đến hoạt động của EVN. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, tích cực, còn không ít khó khăn, thách thức, nhất là tác động của suy thoái kinh kế, tài chính, dịch bệnh COVID-19, tiêu cực và tệ nạn xã hội, cuộc CMCN4.0 trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, phê chuẩn và thực thi các tiêu chuẩn quốc tế về lao động... sẽ ảnh hưởng không hề nhỏ đến việc làm thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần và tư tưởng của người lao động; đến việc tập hợp đoàn viên, người lao động và phương thức tổ chức, hoạt động của tổ chức công đoàn nói chung và Công đoàn Điện lực Việt Nam nói riêng. Hơn nữa, với đặc trưng là ngành nghề có tính đặc thù cao, môi trường làm việc có tính nguy hiểm luôn hiện hữu và đòi hỏi sự đổi mới, tuy nhiên lao động ngành Điện đang có xu hướng già hóa; quá trình cơ cấu lại, sắp xếp doanh nghiệp của EVN cũng phần nào ảnh hưởng tới tâm tư, tình cảm của người lao động.

Để việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2008 trở thành sự kiện chính trị quan trọng, cần phải được chuẩn bị công phu, chu đáo để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức và tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13 ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028, Nghị quyết số 02-NQ/TƯ, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Điện lực Việt Nam trong tình hình mới” gắn với dự báo, nhận diện rõ thời cơ, thách thức của tổ chức công đoàn trong tình hình mới nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động cảu các cấp công đoàn.

Đảng ủy Tập đoàn: Ban hành Chỉ thị về Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam 1

Nhiệm kỳ 20218 - 2023 các cấp công đoàn trong Tập đoàn làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động để xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh cùng sự phát triển của đất nước 

Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc xây dựng, củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp thực sự vững mạnh là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động. Chú trọng giải pháp nhằm khơi dậy ý chí, khát vọng, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống văn hóa EVN; bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, trình độ, kỹ năng, tác phong công nghiệp, hiểu biết pháp luật, kỷ luật lao động cho đoàn viên và người lao động. Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức công đoàn trong việc tham gia giám sát, phản biện xã hội về luật pháp, chính sách liên quan đến giai cấp công nhân và người lao động. Tăng cường giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên công đoàn, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong đoàn viên và công nhân lao động.

Lãnh đạo, chỉ đạo ban chấp hành công đoàn các cấp chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức đại hội. Báo cáo trình đại hội cần bám sát nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn và các đơn vị theo chủ đề hàng năm; đánh giá đúng thực trạng phong trào công nhân và hoạt động công đoàn 5 năm qua, khẳng định kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ tới xây dựng trên cơ sở dự báo đúng tình hình, bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nghị quyết đại hội đảng cùng cấp; đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, tập trung sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua.

Đảng ủy Tập đoàn: Ban hành Chỉ thị về Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam 2

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 kéo dài phức tạp người lao động ngành Điện cũng chịu những tác động ảnh hưởng nhưng vẫn duy trì liên tục và an toàn cho hệ thống lưới điện để đảm bảo cho nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế và đời sống nhân dân

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Nhân sự ban chấp hành khóa mới phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, quan tâm những đồng chí trưởng thành từ thực tiễn phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn, am hiểu sâu sắc tình hình công nhân lao động và doanh nghiệp; có số lượng, cơ cấu hợp lý, đảm bảo tính kế thừa và phát triển. Thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ công đoàn các cấp, cán bộ chuyên trách không đủ thời gian tái cử.

Chỉ đạo chuyên môn phối hợp với tổ chức công đoàn tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, giải đáp kịp thời những kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn trước khi tiến hành đại hội.

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, chuyên môn các cấp và toàn thể cơ quan, đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin trong và ngoài ngành Điện.

Công đoàn các cấp tổ chức phát động và thực hiện các phong trào thi đua lao động sản xuất – kinh doanh, đầu tư xây dựng để có nhiều công tình, sản phẩm tiêu biểu, thiết thực chào mừng đại hội công đoàn các cấp; tăng cường phát hiện, biểu đương, cổ vũ, nhân rộng các điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc tạo khí thế sôi nổi chào mừng đại hội.

Cấp ủy chỉ đạo chuyên môn đảm bảo các điều kiện cần thiết để công đoàn cấp mình tổ chức đại hội theo đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, đúng tiến độ và đồng thời đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 trong trường hợp có diễn biến phức tạp.

BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tập trung chỉ đạo, hướng dẫn ban chấp hành công đoàn cơ sở xây dựng chương trình kế hoạch tổ chức đại hội, chuẩn bị nội dung văn kiện đại hội và công tác nhân sự, báo cáo cấp ủy cùng cấp theo quy định.

Chủ động triển khai công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự và các điều kiện khác để tổ chức thành công Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028. Thời gian tiến tới đại hội công đoàn cấp cơ sở tổ chức và hoàn thành trước ngày 31/5/2023; đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức sau khi hoàn thành đại hội công đoàn cấp cơ sở và xong trước ngày 31/7/2023; Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức và hoàn thành trước ngày 31/10/2023.

Toàn văn của Chỉ thị số 05 được đính kèm file tại đây.

Gửi email

Bình luận (0)

Gửi bình luận Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin tức khác

Xem thêm

Triển khai phổ biến và thực hiện Nội quy lao động của EVN

Nội quy lao động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam được áp dụng tại Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các dơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam kể từ ngày 27/7/2022. Để người lao động chấp hành và thực hiện nghiêm các nội dung của Nội quy lao động, Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa có văn bản gửi các cấp công đoàn trực thuộc phối hợp thực hiện.

Chi bộ Cơ quan Công đoàn Điện lực Việt Nam kết nạp Đảng viên.

Ngày 02/8, tại Hà Nội, Chi bộ Cơ quan Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho Đoàn viên ưu tú Nguyễn Thị Hoan, sinh năm 1976 Chuyên viên Ban Tuyên giáo Nữ công Công đoàn Điện lực Việt Nam. Dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Đức Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ EVN, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; các đồng chí Chi Ủy viên Chi bộ, cùng toàn thể Đảng viên trong Chi bộ tham dự.

Kết luận của Ban TV Công đoàn ĐLVN tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 10c/NQ-BCH và Chỉ thị 04/CT-TLĐ của TLĐLĐVN

Ngày 30/6, tại Nghệ An, Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) đã kết luận 06 nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp Công đoàn trực thuộc phát huy phong trào quần chúng thực hiện và tham gia thực hiện những nhiệm vụ về công tác ATVSLĐ trong thời gian tới.

Lãnh đạo EVN chúc mừng Công đoàn Điện lực Việt Nam nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Ngày 28/7, tại Hà Nội, Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành; Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân cùng các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam tặng hoa, chúc mừng Công đoàn Điện lực Việt Nam nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022).

Chủ tịch Đỗ Đức Hùng gửi thư chúc mừng nhân dịp Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, đồng chí Đỗ Đức Hùng, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã có thư gửi các thế hệ cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân, lao động trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Ban biên tập Trang thông tin điện tử xin trân trọng giới thiệu nội dung bức thư.

Công đoàn Điện lực Việt Nam: Khánh thành nhà tình nghĩa và tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại tỉnh Quảng Trị

Ngày 26/7, tại Quảng Trị, Công đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị tổ chức khánh nhà tình nghĩa cho hộ gia đình thương binh Trần Văn Đẩu. Tổ chức viếng và dâng hương viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 và Khu di tích Lịch sử Thành cổ Quảng Trị nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7/1947 - 27/7/2022.

Chào mừng 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/2022): Lan tỏa tinh thần Công hội Đỏ

93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam đã trôi qua nhưng tinh thần của Công hội Đỏ vẫn còn nguyên giá trị và ngày nay tinh thần đó càng lan tỏa, nhân lên bởi đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên và không chuyên, từ cơ sở đến trung ương, họ vừa là đầu mối, vừa là hạt nhận để giữ gìn và thổi lên ngọn lửa nhiệt huyết trong mỗi người lao động.

Công đoàn Điện lực Việt Nam: Tổ chức các hoạt động tri ân nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/7

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), từ ngày 20 - 21/7, tại tỉnh Nam Định, Ninh Bình và Hà Nam, đồng chí Uông Quang Huy, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà 2 Trung tâm điều dưỡng - Thương bệnh binh; thăm, tặng quà động viên gia đình chính sách, có công với cách mạng của Cơ quan Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Hoạt động chăm lo người lao động có nhiều điểm mới, linh hoạt, thiết thực

Hội nghị Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 11 (khóa XII) diễn ra trong 2 ngày (13 – 14/7/2022) tại trụ sở Tổng Liên đoàn. Một trong những nội dung quan trọng được thảo luận trong buổi sáng 13/7 là về báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Trên 32 tỷ đồng chăm lo cho người lao động nhân dịp tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đó là kết quả hoạt động nổi bật của Công đoàn ĐLVN trong Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 diễn ra chiều ngày 12/7 tại thành phố Đà Lạt.

Công đoàn ĐLVN: Ra mắt Giao diện mới Trang thông tin điện tử và Tập huấn nghiệp vụ tuyên giáo, truyền thông.

Ngày 12/7, tại thành phố Đà Lạt, Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) đã tổ chức Lễ ra mắt Giao diện mới Trang thông tin điện tử và Tập huấn nghiệp vụ tuyên giáo, truyền thông năm 2022 cho hơn 120 cán bộ công đoàn phụ trách công tác Tuyên giáo, cộng tác viên bản tin và Trang thông tin điện tử Công đoàn ĐLVN.

Tập huấn công tác tài chính công đoàn cho hơn 300 cán bộ CĐCS

Từ ngày 05 đến 7/7, tại thành phó Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk, Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác tài chính công đoàn năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022” đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ kế toán và hướng dẫn chương trình phần mền kế toán cho đội ngũ kế toán công đoàn trong toàn ngành.