Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư

08/07/2022 10:09:21 AM 1.120 lượt xem
Ngày 27/6/2022 Công đoàn ĐLVN ban hành Kế hoạch số 422/KH-CĐĐVN Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và các Chương trình, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trong đoàn viên, công nhân, viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Nội dung chi tiết Kế hoạch đính kèm
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm