Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2022): Công tác Tuyên giáo có vai trò quan trọng đối với các nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam

01/08/2022 10:07:59 AM 95 lượt xem
Cách đây 92 năm, vào ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu "Ngày Quốc tế đỏ 1/8", kêu gọi chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Kể từ đó, trong cả nước đã diễn ra hàng trăm cuộc biểu tình của Nhân dân ta chống chiến tranh đế quốc; ở một số nơi, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng Cộng sản Việt Nam, binh lính đã không bắn vào quần chúng khi đi đàn áp các cuộc biểu tình, mít tinh của Nhân dân.

Ngày 01/8/1930 đã trở thành một mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử quý giá, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. 

Trải qua quá trình lịch sử, đến năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2022): Công tác Tuyên giáo có vai trò quan trọng đối với các nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, tháng 6/2022

Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được thành lập theo Quyết định số 299-QĐ/ĐUK ngày 08/10/2007 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), theo đó các ban xây dựng Đảng cũng được hình thành, Ban Tuyên giáo là một trong 3 Ban tham mưu, giúp việc Đảng uỷ Tập đoàn. Năm 2019, thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, bộ phận tham mưu công tác tuyên giáo của Đảng uỷ Tập đoàn là Ban Truyền thông đã được ổn định về tổ chức, tăng cường nhân sự chuyên môn trên các lĩnh vực tuyên giáo, dân vận, truyền thông, truyền thống. Ban Truyền thông đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng uỷ, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ trong lĩnh vực tuyên giáo của Đảng. Cán bộ làm công tác Tuyên giáo cấp uỷ các cấp, tổ chức đoàn thể trong toàn Đảng bộ Tập đoàn đã thể hiện vai trò, trách nhiệm, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ đạt yêu cầu về chất lượng, hiệu quả. Công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, các hoạt động văn hóa văn nghệ, các kênh thông tin nội bộ và cộng đồng đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng; khơi dậy khí thế sôi nổi, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng hệ thống chính trị của Tập đoàn ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trải qua quá trình phát triển của Đảng bộ Tập đoàn, công tác Tuyên giáo của Đảng uỷ EVN luôn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể của từng giai đoạn, giữ vị trí quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng uỷ Tập đoàn. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được chú trọng; công tác tuyên truyền tiếp tục được đổi mới, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mới, thực hiện mục tiêu của Đảng là đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trong đó trọng tâm là công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy Tập đoàn và các cấp ủy trong toàn Đảng bộ đã quan tâm, chú trọng và tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, chú trọng  giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đã thành lập Ban Chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn và các Đảng ủy trực thuộc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (Ban Chỉ đạo 35); nghiêm túc thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính theo chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối DNTW.

Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2022): Công tác Tuyên giáo có vai trò quan trọng đối với các nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam 1

Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 

Việc học tập Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối DNTW được quan tâm, triển khai nghiêm túc, nội dung, hình thức được cải tiến, đổi mới, nhiều lần được tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến mang lại hiệu quả cao. Các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết được xây dựng, triển khai thực hiện theo hướng cụ thể, sát với tình hình của Đảng bộ Tập đoàn đã tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong cán bộ, đảng viên, nhân viên, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Công tác tuyên truyền được Đảng ủy Tập đoàn và các đảng ủy trực thuộc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; tuyên truyền về doanh nghiệp ngày càng đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung; chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương định kỳ cung cấp thông tin chính thống, giới thiệu, tuyên truyền rộng rãi việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng, các gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng, đầy đủ, chính xác về Tập đoàn; đồng thời đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, Đảng ủy Tập đoàn đã thành lập đội ngũ Báo cáo viên của Đảng uỷ và ban hành Quy chế hoạt động của Báo cáo viên Đảng uỷ Tập đoàn; xây dựng, củng cố hệ thống các trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác.

Công tác nắm bắt, nghiên cứu, phản ánh dư luận xã hội tiếp tục được Đảng ủy Tập đoàn và các cấp ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện, nắm bắt và giải quyết kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp, cơ cấu lại tổ chức và bố trí cán bộ; thường xuyên quan tâm động viên cán bộ, đảng viên, người lao động tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước trước mọi khó khăn, thách thức. Cùng với việc nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động, các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, thực hiện công tác tuyên truyền và định hướng dư luận trong doanh nghiệp hiểu rõ về bản chất vấn đề để không bị lôi kéo, kích động tham gia tuần hành, biểu tình, vi phạm pháp luật, không chia sẻ và đấu tranh phản bác những nội dung kích động trên mạng xã hội.

Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2022): Công tác Tuyên giáo có vai trò quan trọng đối với các nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam 2

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành trao Giấy khen của Đảng bộ EVN cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia Giải Búa liềm vàng năm 2021 do Đảng ủy Khối DNTW tổ chức

Bên cạnh việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng Đảng về đạo đức cũng được Đảng ủy Tập đoàn quan tâm thường xuyên. Việc thực hiện Quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) và Quy định của Đảng ủy Khối về trách nhiệm đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đã được Đảng uỷ Tập đoàn cụ thể hoá thành các quy định để phát huy vai trò gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Tập đoàn và đơn vị, gắn với việc xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động/cam kết rèn luyện của cá nhân hằng năm trên cơ sở nhiệm vụ được giao. Đồng thời, thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, giám sát và phản biện xã hội của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên và của người lao động về phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Qua đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chất lượng tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, vai trò lãnh đạo của Đảng được khẳng định. Ý thức trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến tích cực. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp luôn gương mẫu đi đầu trong học tập, lao động, sáng tạo, tiết kiệm trong sinh hoạt, thực hiện phương châm “nói đi đôi với làm”, thực sự là tấm gương để cán bộ, đảng viên và quần chúng noi theo. Qua kiểm điểm hằng năm, tập thể và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn và hầu hết tập thể lãnh đạo cấp ủy  trực thuộc là những tập thể đoàn kết, gương mẫu chấp hành nghiêm cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết, quy định của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ; có tinh thần trách nhiệm, có quyết tâm chính trị cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của Đảng bộ; không có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tự hào về chặng đường lịch sử vẻ vang 92 năm qua của ngành Tuyên giáo, các cán bộ thực hiện công tác Tuyên giáo cấp uỷ các cấp, tổ chức đoàn thể trong toàn Đảng bộ Tập đoàn tiếp tục nỗ lực vượt khó, vươn lên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo trong mọi tình huống để phấn đấu luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 

Tác giả: Ban Truyền thông EVN
Trích dẫn: Theo evn.com.vn
Gửi email

Bình luận (0)

Gửi bình luận Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin tức khác

Xem thêm

EVN đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với phong trào thi đua yêu nước

Ngày 11/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị “Các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối ưu tiên sử dụng dịch vụ, sản phẩm của nhau”.

Tình hình hoạt động tháng 7 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 8/2022 của EVN

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông tin về tình hình hoạt động tháng 7 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 8/2022.

Tổng giám đốc EVNNPT động viên lực lượng tham gia thi công 3 dự án truyền tải điện cấp bách tại Đồng Nai

Ngày 10/8/2022, ông Phạm Lê Phú – Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cùng Ban QLDA các công trình điện miền Nam (SPMB) đã đi thăm hỏi, động viên lực lượng tham gia xây dựng dự án Đường dây 500kV Long Thành - rẽ Phú Mỹ - Sông Mây, TBA 500kV Long Thành và TBA 220kV Tam Phước thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2022 NEW

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản số 4375/EVN-KTSX (ngày 5/8/2022) gửi các đơn vị về việc tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2022.

Ban hành Tài liệu Văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày 15/7/2022, EVN đã có quyết định số 1056/QĐ-EVN về việc ban hành Tài liệu Văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tài liệu Văn hóa EVN 2022 được xây dựng trên cơ sở kế thừa Tài liệu Văn hóa EVN ban hành năm 2009.

Tiếp nhận Đảng bộ Công ty Thủy điện Sông Tranh

Ngày 4/8, tại TP Đà Nẵng, diễn ra Hội nghị chuyển giao – tiếp nhận tổ chức Đảng và đảng viên đối với Đảng bộ Công ty Thủy điện Sông Tranh từ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan TP Đà Nẵng sang trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 (Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam).

Về việc xuất hiện trang web giả mạo thương hiệu EVN

Hiện nay trên mạng internet xuất hiện trang web giả mạo thương hiệu EVN có địa chỉ: https://app.chuanqd.com. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xin khẳng định trang web tại địa chỉ https://app.chuanqd.com hoàn toàn không phải của EVN cũng như của bất cứ đơn vị thành viên nào của EVN.

Đóng điện thông tuyến đường dây 500kV mạch 3

Vào lúc 20h ngày 31/7, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)/Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện kỹ thuật Đường dây 500kV Vũng Áng – Quảng Trạch. Sau khi đóng điện, toàn bộ dự án Đường dây 500kV mạch 3 Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi – Pleiku 2 được thông tuyến.

Công bố quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên EVN

Ngày 28/7, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên EVN đối với ông Đinh Thế Phúc - Vụ trưởng Vụ Năng lượng (thuộc CMSC).

PC Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động tri ân nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7

Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ (27/7/1947– 27/7/2022), Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực tri ân những Anh hùng liệt sỹ, các thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh.

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ: Đoàn công tác lãnh đạo EVN dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn và nhiều địa danh lịch sử khác

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ: Đoàn công tác lãnh đạo EVN dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn và nhiều địa danh lịch sử khác

EVN được vinh danh 'Top doanh nghiệp Công nghiệp 4.0'

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được vinh danh “Top Doanh nghiệp Công nghiệp 4.0” với dự án/sản phẩm chuyển đổi số “Ứng dụng số hóa tổng thể cho một nhà máy nhiệt điện than”. Chương trình biểu dương Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam (I4.0 Awards) - lần thứ nhất, năm 2022 vừa diễn ra tại Hà Nội, ngày 15/7.