Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm và biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị

04/04/2023 03:46:33 PM 834 lượt xem
Ngày 03/4/2023 Công đoàn ĐLVN ban hành Kế hoạch số 143/KH-CĐĐVN về tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm và biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong CNVCLĐ.
Nội dung chi tiết Kế hoạch đính kèm theo:
+ Kế hoạch số 143/KH-CĐĐVN (bản ký duyệt).
+ Kế hoạch số 143/KH-CĐĐVN (bản mềm).
+ Gợi ý đề cương báo cáo.
+ Biểu mẫu Báo cáo
Tác giả: Bộ phận TG, Ban TGNC (tổng hợp)
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm