Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền năm 2023

16/02/2023 08:46:07 AM 114 lượt xem
Ngày 15/02/2023, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 42/HD-CĐĐVN về Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền năm 2023, gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.
Nội dung chi tiết Hướng dẫn:
Hướng dẫn số 42/HD-CĐĐVN (bản ký duyệt).
Hướng dẫn số 42/HD-CĐĐVN (bản mềm).
Tác giả: Ban Tuyên giáo - Nữ công, CĐ ĐLVN
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm