• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Văn hóa Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc phối hợp với chuyên môn triển khai Văn hóa doanh nghiệp với phong cách lãnh đạo, quản lý "Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động - Hiệu quả"; thực hiện phương châm "Một đội ngũ - Một mục tiêu - Một hành trình"; triển khai chương trình mang tên gọi OneNPC có ý nghĩa "Vì một EVNNPC Hợp lực - Đoàn kết - Thống nhất và không ngừng đổi mới".

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc Nguyễn Văn Tiệp

Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc Vũ Văn Minh

Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc Trần Nguyên Thắng

Giải quyết công việc trình ký.

Góc làm việc của CBCNV Cơ quan Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Góc làm việc của CBCNV Cơ quan Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Góc làm việc của CBCNV Cơ quan Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Góc làm việc của CBCNV Cơ quan Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Góc làm việc của CBCNV Cơ quan Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Góc làm việc của CBCNV Cơ quan Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Góc làm việc của CBCNV Cơ quan Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Góc làm việc của CBCNV Cơ quan Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc