• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Văn hóa Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc phối hợp với chuyên môn triển khai Văn hóa doanh nghiệp với phong cách lãnh đạo, quản lý "Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động - Hiệu quả"; thực hiện phương châm "Một đội ngũ - Một mục tiêu - Một hành trình"; triển khai chương trình mang tên gọi OneNPC có ý nghĩa "Vì một EVNNPC Hợp lực - Đoàn kết - Thống nhất và không ngừng đổi mới".

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc Nguyễn Văn Tiệp

Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc Vũ Văn Minh

Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc Trần Nguyên Thắng

Giải quyết công việc trình ký.

Góc làm việc của CBCNV Cơ quan Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Góc làm việc của CBCNV Cơ quan Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Góc làm việc của CBCNV Cơ quan Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Góc làm việc của CBCNV Cơ quan Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Góc làm việc của CBCNV Cơ quan Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Góc làm việc của CBCNV Cơ quan Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Góc làm việc của CBCNV Cơ quan Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Góc làm việc của CBCNV Cơ quan Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc