Hội thao Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia

Toàn cảnh Hội thao