• Toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.                                                         

Vận động đoàn viên, NLĐ tham gia hưởng ứng “Tuần lễ hồng EVN lần thứ VI”

Ngày 30/11/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 530/CĐĐVN-TG về việc vận động đoàn viên, NLĐ tham gia hưởng ứng “Tuần lễ hồng EVN lần thứ VI” gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết Văn bản đính kèm theo:

  • 01/12/2020 09:06
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN