• Toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.                                                         

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU của Đảng ủy EVN

Ngày 20/11/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 517/CĐĐVN-TG về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU của Đảng ủy EVN gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện

Nội dung chi tiết Văn bản đính kèm theo:

  • 20/11/2020 03:44
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN