• Toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.                                                         

Thông báo Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin chính thức cho báo chí của Công đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày 30/11/2020, Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 320/QĐ-CĐĐVN về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Trong nội dung Quy chế có quy định Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin chính thức cho báo chí (gọi chung là Người phát ngôn) của Công đoàn Điện lực Việt Nam như sau:

1. Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam;

2. Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam phụ trách công tác Tuyên giáo công đoàn;

3. Trưởng Ban Tuyên giáo Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Danh dách cụ thể và các thông tin cá nhân: Họ và tên, chức danh, số điện thoại, địa chỉ Email Người phát ngôn của Công đoàn Điện lực Việt Nam được ghi đầy đủ ở Mục: GIỚI THIỆU - Cơ quan Công đoàn Điện lực Việt Nam - trên Trang thông tin điện tử Công đoàn Điện lực Việt Nam (www: congdoandlvn.org.vn).

Công đoàn Điện lực Việt Nam thông báo cho Công đoàn các đơn vị trực thuộc và các Cơ quan báo chí được biết.

Trân trọng./.

  • 02/12/2020 11:01
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét