•  Chào mừng năm mới Xuân Canh Tý 2020 !                                                   Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), Đại hội Đảng và Đại hội thi đua yêu nước các cấp.

     

Thông báo Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm 2020.

Thông báo Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm 2020.

  • 04/12/2019 10:47
  • Ban Tuyên giáo CĐ ĐLVN