• Chào Mừng Năm Mới 2019 -  Happy New Year!     Triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.     

Phân công nhiệm vụ trong Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ trong Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Văn bản đính kèm theo. 

  • 23/10/2018 09:08
  • Ủy Ban Kiểm tra