•  Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm, đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019).                 Hưởng ứng các hoạt động Văn hóa doanh nghiệp với Chủ đề "65 năm EVN - Thắp sáng niềm tin" do Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai và phát động.               Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam hưởng ứng Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" - Cuộc vận động "Năm không" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.           Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) hướng tới Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông của Tập đoàn

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Nghị quyết số 28-NQ/ĐU ngày 17/7/2019 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông của Tập đoàn trong tình hình mới”.

Theo đó, trong bối cảnh hiện nay đòi hỏi công tác truyền thông phải có sự đổi mới cả về nội dung, phương thức theo hướng chủ động, kịp thời, nhạy bén, toàn diện, hiệu quả hơn, Ban Chấp hành Đảng bộ EVN ban hành Nghị quyết nhằm tạo sự chuyển biến thực sự công tác truyền thông trong thời gian tới.

Để thực hiện Nghị quyết hiệu quả, cấp uỷ và lãnh đạo đơn vị phải coi truyền thông là nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức, đơn vị. Phân công đồng chí trong cấp uỷ trực tiếp lãnh đạo, theo dõi, kiểm tra, giám sát, công tác truyền thông của đơn vị; định kỳ hoặc đột xuất khi có vấn đề phát sinh phải kịp thời báo cáo cấp uỷ và người đứng đầu để có những quyết sách phù hợp, kịp thời, hiệu quả, đúng quy trình, quy định; đồng thời, phân tích xem xét cho ý kiến và định hướng công tác truyền thông trong thời gian tiếp theo.

Cấp uỷ các cấp tiếp tục quán triệt ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng trong công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; xác định đây là một trong những kênh thông tin quan trọng, trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, giáo dục, quán triệt quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thông tin về tình hình hoạt động của Tập đoàn và đơn vị đến cán bộ CNV ngành Điện và xã hội; định hướng thông tin, dư luận xã hội góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức, củng cố niềm tin của Đảng, Chính phủ, Nhân dân về hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Nghị quyết Đảng uỷ Tập đoàn nhấn mạnh đến  công tác thông tin, truyền thông để quảng bá hình ảnh Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan truyền thông Tập đoàn và đơn vị chủ động cung cấp thông tin cho báo chí một cách đầy đủ, công khai, minh bạch, kịp thời về hoạt động của Tập đoàn và đơn vị, nhất là với các vấn đề quan trọng được xã hội quan tâm, không để cho các thế lực thù địch lợi dụng, chiếm lĩnh truyền thông xã hội để chống phá chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đưa những thông tin, quan điểm sai lệch về EVN. Đồng thời, nâng cao năng lực đánh giá, dự báo chính xác tình hình, chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề bức xúc của cán bộ, CNV, người lao động và xã hội, khắc phục hiệu quả những hạn chế, bất cập, không để hình thành "điểm nóng", những xu hướng tiêu cực trên mạng xã hội. 

Trước mắt, tập trung xây dựng đội ngũ báo cáo viên của Đảng uỷ Tập đoàn, đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Tập đoàn bảo đảm sự hoạt động thống nhất của hệ thống từ Tập đoàn đến cơ sở; hoàn thành trong tháng 8/2019.

Cấp ủy các cấp cần chủ động định hướng, tạo điều kiện để bộ máy truyền thông của Tập đoàn và các đơn vị hoạt động thuận lợi; xây dựng mô hình cơ cấu bộ máy công tác truyền thông của Tập đoàn và đơn vị theo hướng thống nhất, hiệu quả; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phản ứng nhanh và đưa tin kịp thời đối với các sự kiện quan trọng, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, đảm bảo cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên có tiếng nói chung trong tất cả các thông điệp được truyền tải tới công chúng.

Rà soát hệ thống truyền thông nội bộ, bao gồm các trang thông tin điện tử, các ấn phẩm của Tập đoàn và các đơn vị thành viên, đảm bảo thông tin, truyền thông kịp thời, hiệu quả và đồng bộ, thống nhất. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cung cấp và định hướng thông tin đến cán bộ, đảng viên, người lao động của ngành về các mặt hoạt động của Tập đoàn và đơn vị với những thành tựu nổi bật, những khó khăn, thách thức trong từng thời điểm.

Tập đoàn và các đơn vị thành viên chủ động tạo ra các kênh truyền thông và lan truyền thông tin tích cực bằng nhiều hình thức và phương tiện khác nhau. Bên cạnh hình thức truyền thông truyền thống, tạo điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật, thúc đẩy các giải pháp công nghệ, các biện pháp kỹ thuật phù hợp bắt kịp với sự phát triển của Internet, mạng xã hội phục vụ cho công tác truyền thông nội bộ đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ.

Nghị quyết Đảng uỷ Tập đoàn nhấn mạnh đến việc tăng cường công tác thông tin, truyền thông đại chúng, làm tốt công tác quảng bá hình ảnh Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Phát huy vai trò chủ động tiên phong, dẫn dắt, định hướng báo chí trong thông tin tích cực về Tập đoàn và đơn vị. Thường xuyên, kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ cho các cơ quan thông tin, báo chí, các chuyên gia … về các lĩnh vực của hoạt động Tập đoàn và đơn vị; chủ động xử lý phản hồi thông tin báo chí và khủng hoảng truyền thông...

 

  • 09/08/2019 08:36
  • Xuân Tiến
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét