• Toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.                                                         

EVNHCMC: Tập huấn cho 350 An toàn vệ sinh viên

Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ IV năm 2020 với Chủ đề: “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”. Ngày 02/7, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã tổ chức tập huấn mạng lưới An toàn vệ sinh viên cho 350 An toàn vệ sinh viên hiện đang công tác tại các đơn vị trong Tổng công ty.

Giảng viên tham gia giảng dạy lớp tập huấn

Lớp tập huấn được tổ chức làm 02 đợt: Đợt 1 vào các ngày 02 và 03/7/2020; đợt 2 vào các ngày 09 và 10/7/202; giảng viên tham gia giảng dạy đến từ Viện An toàn vệ sinh Lao động phía Nam. Đây là một trong những công tác thường xuyên được Tổng công ty quan tâm thực hiện, thông qua tập huấn mạng lưới ATVSV nâng cao nhận thức về Luật an toàn vệ sinh lao động; nâng cao ý thức của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành nội quy, quy định về An toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong lao động, sản xuất; đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên (ATVSV), thi đua làm tốt công tác An toàn, Vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, góp phần cùng chuyên môn ngăn ngừa, hạn chế các yếu tố nguy cơ gây ra tai nạn lao động; cải thiện điều kiện làm việc, giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc.

  • 03/07/2020 02:06
  • Lê Quang Độ - Công đoàn EVNHCMC
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét