• Toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.                                                         

EVN phát động cuộc thi đổi mới sáng tạo trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực

Để công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực (ĐT PTNNL) liên tục đổi mới, sáng tạo, triển khai có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn chuyển đổi số của EVN, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong công tác ĐT PTNNL”.

Các chủ đề lớn định hướng xây dựng ý tưởng sáng tạo trong hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực gồm:

Ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực ĐT PTNNL, tập trung vào các nội dung chuyển đổi số; đổi mới các quy trình ĐT PTNNL gồm: phân tích nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch, tổ chức lớp học, đánh giá hiệu quả đào tạo; xây dựng tiêu chí, giải pháp, kế hoạch thực hiện nâng cao năng lực cán bộ quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế;

Nâng cao hiệu quả các chương trình đào tạo dài hạn (đại học, sau đại học) trong nước và nước ngoài; Giải pháp, cơ chế đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao (kỹ sư tài năng) từ các trường đại học trong và ngoài nước; phát triển đội ngũ chuyên gia của EVN trong tương lai; xây dựng lộ trình, giải pháp trao đổi kỹ sư, chuyên gia EVN đi làm việc tại các Tập đoàn/tổ chức quốc tế; giải pháp, kế hoạch xây dựng chương trình khung đào tạo cho từng vị trí chức danh trong EVN theo chuẩn quốc tế...

Đề xuất sửa đổi căn bản nội dung Quyết định 833/QĐ-EVN ngày 12/7/2018 về việc ban hành Quy định đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Về số lượng bài dự thi: Mỗi Tổng công ty gửi tối đa 05 ý tưởng dự thi; mỗi đơn vị trực thuộc gửi tối đa 02 ý tưởng dự thi.

Ban Giám khảo sẽ đánh giá theo các tiêu chí: Đổi mới sáng tạo; tính khả thi; tính bền vững và khả năng ứng dụng hiệu quả.

Thời hạn gửi ý tưởng dự thi trước ngày 31/3/2021.

 

  • 12/01/2021 09:31
  • Theo vanhoa.evn.com.vn/
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét