• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                     Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                               Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng "Tháng Công nhân""Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2020 !

     

Đẩy mạnh công tác truyền thông về các hoạt động của EVN trong năm 2019

Để hỗ trợ hiệu quả cho việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh đặt ra trong năm 2019, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xây dựng định hướng công tác truyền thông năm 2019.

Năm 2019, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện Chủ đề “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện” với mục tiêu đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, chất lượng điện năng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Vận hành tối ưu nguồn điện, lưới điện truyền tải và phân phối, thị trường điện nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi nhuận.

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền năm 2019 với những hoạt động cụ thể, gắn với định lượng hóa sản phẩm truyền thông và dự kiến chi phí kèm theo phù hợp với tình hình hoạt động của đơn vị. Phối hợp với tổ chức Công đoàn, đoàn thể trong đơn vị đẩy mạnh thực hiện truyền thông nội bộ, cung cấp thông tin kịp thời và quán triệt đến toàn thể CBCNV, người lao động trong đơn vị về quan điểm chỉ đạo, những thuận lợi, khó khăn, thách thức của Tập đoàn/đơn vị, những thành tựu nổi bật Tập đoàn/đơn vị đã đạt được trong năm 2018 và các nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 của Tập đoàn/đơn vị để tạo sự thống nhất trong nhận thức và phát huy trí tuệ tập thể trong việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chung.

Người đứng đầu các đơn vị định kỳ báo cáo các cấp ủy Đảng, HĐND, UBND; trực tiếp báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh/thành phố trước các kỳ họp Quốc hội về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và giải quyết các kiến nghị của cử tri trên địa bàn đơn vị quản lý, tạo sự hiểu biết, chia sẻ và đồng thuận với các hoạt động của Tập đoàn và các đơn vị.

Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tại địa phương (Uỷ ban MTTQ, các tổ chức Hội/ Đoàn thể) để tổ chức tiếp xúc, trao đổi chia sẻ thông tin với nhân dân và các đối tượng khách hàng dùng điện, nhằm nắm bắt, điều chỉnh, khắc phục kịp thời những vấn đề gây bức xúc liên quan đến các hoạt động Điện lực.

Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh quan hệ với các Cơ quan quản lý báo chí và các Cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương để cung cấp thông tin kịp thời, chuẩn xác, tuyên truyền về các hoạt động ĐTXD và SXKD của Tập đoàn. Khai thác có hiệu quả các kênh truyền thông đại chúng, tạo luồng thông tin chính xác, khách quan, tích cực về Tập đoàn và tạo hình ảnh trách nhiệm, gần gũi, thân thiện của đơn vị với công chúng. Duy trì mối quan hệ bền vững với các Cơ quan truyền thông, với các phóng viên chuyên trách theo dõi.

Thực hiện đúng nhiệm vụ cụ thể đối với từng Tổng công ty trong việc hợp tác với một số Cơ quan thông tấn báo chí, đảm bảo thông tin cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên của Tập đoàn.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch tuyên truyền năm 2019 của đơn vị với những hoạt động cụ thể trong từng tháng, từng quý, với số lượng sản phẩm truyền thông cụ thể nhằm đảm bảo sự thống nhất với định hướng tuyên truyền chung của Tập đoàn. Việc lựa chọn nội dung, hình thức và thời điểm tuyên truyền phải phù hợp với tình hình địa phương và hoạt động của đơn vị để đạt hiệu quả cao nhất.

Các hoạt động SXKD gắn với chủ đề năm 2019 của EVN sẽ được đẩy mạnh truyền thông trong năm 2019

Củng cố tổ chức quan hệ cộng đồng và kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách truyền thông tại các đơn vị thành viên để chủ động hơn trong hoạt động tuyên truyền và quan hệ báo chí. Phân cấp cho các đơn vị trực thuộc trong việc tổ chức thực hiện hoạt động truyền thông và giao kế hoạch truyền thông cụ thể theo quý phù hợp với quy mô, hoạt động của từng đơn vị trực thuộc; có giải pháp, cơ chế kiểm soát việc thực hiện kế hoạch và đánh giá hiệu quả công tác truyền thông của đơn vị được giao.

Phối hợp chặt chẽ với Ban QHCĐ EVN trong công tác chia sẻ những thông tin tích cực về các mặt hoạt động của đơn vị để phổ biến, nhân rộng thông tin tích cực ra công chúng và báo chí; phối hợp tổ chức các đoàn phóng viên đi tuyên truyền thực tế tại cơ sở. Rà soát để đưa ra các biện pháp hiệu quả, thiết thực trong công tác quản trị khủng hoảng truyền thông, hạn chế thông tin bất lợi lan rộng và thực hiện báo cáo Tập đoàn cũng như cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng các Quy chế, Quy định của Tập đoàn.

Củng cố kênh truyền thông nội bộ tại tất cả các đơn vị trực thuộc: Xây dựng website đơn vị, bố trí hệ thống màn hình phát các hình ảnh, thông tin, clip về hoạt động đơn vị và bản tin EVNNews do Tập đoàn sản xuất.

Các Tổng công ty Điện lực chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với UBND tỉnh thành phố, quận/huyện đặt đường link, banner quảng bá Trung tâm chăm sóc khách hàng trên trang chủ của Trung tâm hành chính công của tỉnh/ thành phố cũng như trang website, cổng thông tin điện tử quận/huyện. Tổ chức triển khai thực thi văn hoá doanh nghiệp của đơn vị, tạo sự chuyển biến tích cực trong hành vi ứng xử, tạo hình ảnh tốt đẹp trong xã hội và cộng đồng.

  • 19/02/2019 10:00
  • Kim Thái
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét