• Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019                                           Hưởng ứng "Thàng công nhân" và "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2019                                              Tổ chức Công đoàn tích cực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 90 Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).                           Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019)

Công ty Điện lực Yên Bái tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc

Ngày 19 tháng 6 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành hướng dẫn số 1755/HD-TLĐ, hướng dẫn Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động. Trên cơ sở các Quy chế của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, năm 2014, Công ty Điện lực Yên Bái đã ban hành Quy chế dân chủ tại nơi làm việc và thực hiện trong toàn Công ty.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Công ty đã kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) do một số thành viên thay đổi vị trí công tác, trực tiếp triển khai việc xây dựng và thực hiện QCDC trong đơn vị, việc triển khai thực hiện thuận lợi, do nhận thức và sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, lãnh đạo Công ty, ý thức trách nhiệm người lao động. Do nhận thức được lợi ích của việc thực hiện QCDC, lãnh đạo Công ty đã phối hợp với công đoàn cơ sở triển khai thực hiện tốt việc xây dựng QCDC; hằng năm tổ chức Hội nghị người lao động công khai, dân chủ. Thực hiện tốt việc công khai các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của công ty, nhất là những văn bản liên quan, trực tiếp đến lợi ích và đời sống hàng ngày của người lao động và những nội dung theo quy định như: 08 nội dung người quản lý doanh nghiệp phải công khai cho người lao động biết; 06 nội dung người lao động được tham gia ý kiến; 06 nội dung người lao động quyết định và 08 nội dung người lao động được giám sát, kiểm tra... Công ty đã đổi mới công tác quản lý, điều hành, phương pháp giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người lao động. Do thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, đã tạo động lực, động viên được người lao động hăng say, sáng tạo, tự giác, trách nhiệm và xây dựng được tình cảm gắn bó đối với đơn vị, cụ thể các vấn đề như kết quả hoạt động kinh doanh, các khoản thu nhập và thu nhập bình quân của người lao động, tình hình tiền lương, thù lao, tiền thưởng và thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên, tình hình chấp hành các nghĩa vụ đối với người lao động (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội). Việc trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ khác do người lao động đóng góp, thu nộp ngân sách…được công khai tại các kỳ đại hội, hội nghị người lao động, hội nghị sơ kết, tổng kết… Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện Đề án “Tối ưu hoá chi phí” và “nâng cao công tác quản lý lao động giai đoạn 2013-2015”; việc xem xét, giải quyết kịp thời thấu đáo các đơn thư, góp phần ổn định nội bộ cơ quan, đơn vị. Ngoài ra trên trang web nội bộ của Công ty đã đăng tải toàn bộ các quy trình quản lý nội bộ trên các lĩnh vực như: Tổ chức hoạt động; đào tạo, lao động, tiền lương; hành chính quản trị; kế hoạch vật tư; tài chính kế toán; thanh tra bảo vệ pháp chế; kinh doanh; kỹ thuật vận hành và lưới điện; công nghệ thông tin và toàn bộ 157 quy trình ISO 9001-2008 của Công ty và đơn vị trực thuộc giúp cho công tác điều hành cũng như quản lý và kiểm tra, giám sát  cũng như tham khảo được thuận tiện, nhanh chóng.

 Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong thực hiện QCDCCS đã nêu trên vẫn còn tồn tại một số vấn đề như: Việc phân cấp, phân công nhiệm vụ trong công tác quản lý điều hành sản xuất còn có nhiều bất cập; nội dung và chất lượng của một số quy chế còn chưa sát thực tế, chưa cập nhật các thông tin mới, quá nhiều quy chế quy trình trong công tác điều hành và nội dung khó hiểu làm cho người lao động khó thực hiện; công tác tập huấn, phổ biến, tuyên truyền quy chế đến người lao động còn kịp thời; hoạt động của Ban chỉ đạo chưa đồng đều, công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết chưa thực hiện thường xuyên.

Để tăng cường nâng cao hiệu quả quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động trong giai đoạn tới, cụ thể trong năm 2016 Công ty Điện lực Yên Bái tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung như sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện QCDCCS theo Quy chế dân chủ cơ sở của Tập đoàn, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và của Công ty Điện lực Yên Bái và các chỉ thị của Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Đặc biệt trong lãnh đạo điều hành tiếp tục phân công, phân cấp đối với các đơn vị trực thuộc tạo thế chủ động trong hoạt động SXKD của đơn vị đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong quyền và lợi ích của người lao động.

2. Tăng cường sự hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS trong Công ty từ việc xây dựng nội dung, kế hoạch công tác, phân công trách nhiệm các thành viên trong Ban chỉ đạo; kiểm tra đánh giá, chấm điểm và tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá thực hiện; khen thưởng các cá nhân và tập thể có sáng kiến đổi mới trong công tác thực hiện QCDCCS.

3. Xây dựng và hệ thống hoá toàn bộ quy chế quản lý nội bộ theo hướng tinh gọn chỉ quy định các nội dung đặc thù của đơn vị trên nguyên tắc “dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm” và phổ biến, tập huấn, tuyên truyền đến người lao động bằng nhiều hình thức phù hợp.

4. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt tổ chức Công đoàn Công ty, phát huy vai trò đại diện cho quyền lợi của người lao động; đẩy mạnh công tác dân vận để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người lao động và ngược lại; nâng cao nội dung chất lượng của các đối thoại không chỉ là ý kiến thắc mắc về lợi ích của người lao động mà còn là các ý kiến đóng góp, phát huy sáng kiến kỹ thuật của người lao động.

5. Tổ chức tốt Hội nghị người lao động theo đúng quy định; tham gia góp ý vào Thoả ước lao động Tập thể của Tổng công ty nhằm thực hiện nhiều điều khoản có lợi cho người lao động.

6. Gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; triển khai thực hiện Văn hoá doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý, chất lượng kinh doanh, sửa đổi lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp hiện đại. Nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc của đội ngũ lao động.

Với những nội dung trọng tâm trong việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc của Công ty trong năm 2016 sẽ góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, xây dựng Công ty Điện lực Yên Bái phát triển trong giai đoạn mới, nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên Công ty./.

  • 07/01/2016 02:42
  • Mai Ngọc lương
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét