• Chào Mừng Năm Mới 2019 -  Happy New Year!     Triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.     

Công đoàn các đơn vị tham gia phối hợp cùng chuyên môn thực hiện chính sách tiền lương mới của Tập đoàn

Đây là nội dung văn bản số 289/CV-CĐĐVN ngày 10/9/2018 của Công đoàn Điện lực Việt Nam gửi các công đoàn trực thuộc phối hợp tham gia thực hiện chính sách tiền lương mới theo Quyết định số 234/QĐ-EVN của Tập đoàn để đảm bảo quyền và lợi ích cho người lao động.

Theo đó, căn cứ Quyết định số 234/QĐ-EVN ngày 24/8/2018 của HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành quy định điều chỉnh Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương áp dụng trong Tập đoàn. Ngày 28/8/2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã có văn bản số 4290/EVN-TC&NS về việc hướng dẫn thực hiện thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương từ ngày 01/7/2018.

Để đảm bảo quyền lợi của người lao động trong quá trình thực hiện thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương sau khi điều chỉnh theo Quyết định số 234/QĐ-EVN, Công đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị các Công đoàn trong các Công ty con là công ty TNHH MTV, đơn vị trực thuộc Công ty mẹ - EVN tham gia với chuyên môn trong việc thực hiện thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương mới ban hành kèm theo Quyết định số 234/QĐ-EVN.

Đối với Công đoàn trong các Công ty cổ phần, Công đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị công đoàn cơ sở kiến nghị với chuyên môn thực hiện điều chỉnh, bổ sung các chức danh thang lương, bảng lương và mức tiền lương theo Quyết định số 234/QĐ-EVN để kịp thời đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Trong quá trình thực hiện Quyết định số 234/QĐ-EVN ngày 24/8/2018 của Tập đoàn nếu có những vướng mắc và những kiến nghị khác (nếu có) các công đoàn trực thuộc kịp thời báo cáo về Công đoàn Điện lực Việt Nam để tổng hợp và đề xuất ý kiến với Tổng Giám đốc Tập đoàn xem xét, giải quyết.

Chi tiết Văn bản số 289/CV-CĐĐVN ngày 10/9/2018 của Công đoàn Điện lực Việt Nam; Quyết định 234/QĐ-EVN; Văn bản hướng dẫn số 4290/CV-EVN đính kèm theo.

  • 11/09/2018 09:43
  • Lương Nguyên
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét