• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Chủ đề hoạt động công đoàn năm 2020: “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”

Nhằm tạo sự chủ động cho các cấp Công đoàn (CĐ) trong xây dựng chương trình, kế hoạch công tác 2020, căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khoá XII, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã định hướng nhiệm vụ trọng tâm hoạt động CĐ năm 2020 với Chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”.

Theo thông báo số 174/TB-TLĐ do Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN ký, có 6 giải pháp chủ yếu để thực hiện. Trong đó, thứ nhất là xây dựng và triển khai kế hoạch kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2020), kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 với mục tiêu không để người lao động nào không có Tết. Tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường giới thiệu kết nạp Đảng theo quy định của Điều lệ đối với cán bộ CĐ xuất sắc, đoàn viên CĐ ưu tú, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên tiên tiến nòng cốt trong các doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực nhà nước. Giới thiệu cán bộ, đoàn viên CĐ đủ điều kiện tham gia cấp ủy.

Với bản Thỏa ước LĐ tập thể có nhiều điều khoản cao hơn luật nên CNLĐ Cty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Hải Phòng) được hưởng nhiều quyền lợi

Thứ hai, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2020) gắn với tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của đơn vị. Tổ chức Tháng Công nhân năm 2020 gắn với hưởng ứng Tháng ATVSLĐ, hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước trong CNVCLĐ lần thứ X.

Thứ ba, tổ chức đối thoại, thương lượng tập thể với đại diện người sử dụng lao động. Tăng cường tổ chức đối thoại cấp tỉnh, cấp KCN- KCX, khu kinh tế giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, người lao động, cán bộ CĐ và người sử dụng lao động. Hướng dẫn các cấp CĐ cụ thể hóa việc thực hiện chỉ tiêu 70% trở lên CĐCS doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập thể. Thứ tư, tổ chức tổng kết, đánh giá mô hình trung tâm, văn phòng tư vấn pháp luật, sắp xếp, kiện toàn, nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Nghiên cứu, đề xuất thí điểm xây dựng Trung tâm tư vấn và hỗ trợ người lao động cấp Tổng LĐLĐVN. Triển khai rộng rãi phần mềm tư vấn pháp luật tự động của Tổng LĐLĐVN tới đông đảo đoàn viên, người lao động với các hình thức hiện đại, phù hợp, hiệu quả... Thứ năm, đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền, vận động, kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS. Đa dạng hóa cách thức tiếp cận, vận động người lao động gắn với tuyên truyền về vai trò, vị trí, đóng góp của tổ chức CĐ. Phát huy vai trò của CĐ cấp trên trong vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người lao động thành lập CĐCS nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước... Thứ sáu, quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ, tập trung tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐ, nhất là đội ngũ chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo của CĐ cấp trên đối với CĐCS...

Một số nhiệm vụ trọng tâm

Bên cạnh các hoạt động thường xuyên, định kỳ, hoạt động CĐ năm 2020 tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Đảng, về Công đoàn, về giai cấp công nhân đối với đội ngũ đoàn viên, người lao động gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trong đó tập trung: Sửa đổi, bổ sung, ký mới Thỏa ước lao động tập thể, phấn đấu tỉ lệ CĐCS doanh nghiệp có Thỏa ước lao động tập thể đạt 70% trở lên; kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật CĐ.

- Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, phấn đấu cả nước kết nạp được ít nhất 800.000 đoàn viên và thành lập được 5.000 CĐCS, đặc biệt là các doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên.

  • 06/11/2019 01:48
  • Theo: laodong.vn
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét