•  Tổ chức Công đoàn tích cực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).                Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm, đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019).                 Hưởng ứng Cuộc thi viết "Gương sáng tiêu biểu ngành Điện" do Công đoàn ĐLVN phát động (từ tháng 10/2018 đến tháng 9/2019).               Hãy tham gia bình chọn "Bài ca Truyền thống ngành Điện" do Công đoàn ĐLVN phát động (từ tháng 5 đến tháng 7/2019).                  Hưởng ứng các hoạt động Văn hóa doanh nghiệp với Chủ đề "65 năm EVN - Thắp sáng niềm tin" do Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai và phát động.            Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực tham gia Bình chọn mẫu hóa đơn tiền điện mới do EVN phát động.

6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2019

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành công văn số 2563/TLĐ ngày 28/12/2018 về triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2019. Theo đó, có 6 nhóm nội dung sẽ được tập trung triển khai.

Một là, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của tổ chức công đoàn, trọng tâm là chính sách pháp luật mới liên quan đến tổ chức công đoàn và người lao động; Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; những tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghiệp 4.0 đến đời sống, việc làm của người lao động; cơ hội, thách thức của Công đoàn Việt Nam trong thực thi Hiệp định đối tác toàn xuyên và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CP-TPP).

Các cấp công đoàn đổi mới phương thức tuyên truyền để nâng cao hiểu biết chính trị, ý thức pháp luật và năng lực tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. Lựa chọn các hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với từng đối tượng, với điều kiện của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào cập nhật, phổ biến thông tin đến đoàn viên, CNVCLĐ.

Hai là, triển khai Nghị quyết số 20/NQ-TW, Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Kết luận số 79/KL-TW ngày 23/12/2014 về thực hiện Nghị quyết trên và Chỉ thị số 52 - CT/TW ngày 9/01/2016 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất” trong giai đoạn mới.

Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn nâng cao chất lượng hoạt động của các Cung văn hóa, Nhà văn hóa, Trung tâm văn hóa, Điểm sinh hoạt văn hóa góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ, thúc đẩy xây dựng môi trường sống, làm việc văn hóa, không tệ nạn xã hội, không khói thuốc.

Công đoàn cấp trên cơ sở phối hợp các trường chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính trị mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ CĐCS chuyên trách, chủ tịch CĐCS có đông công nhân lao động. Công đoàn cơ sở phối hợp các cơ quan chức năng, người sử dụng lao động thực hiện các giải pháp nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân lao động.

Các cấp công đoàn tổ chức “Tháng Công nhân” năm 2019 với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên” bằng nhiều hình thức sáng tạo, đột phá, thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn, CNLĐ và gắn với kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2019), 133 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019).

Ba là, tổ chức tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng. Đa dạng hóa các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019), khẳng định các thành quả quan trọng và tiếp tục phát huy vai trò của cán bộ, đoàn viên trong xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh. Tiến hành cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn hệ thống công đoàn, đồng thời tổ chức đợt cao điểm thực hiện các chủ trương của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và triển khai năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”.

Bốn là, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cụ thể hóa các tiêu chí học tập và làm theo cho từng đối tượng đoàn viên công đoàn. Tôn vinh, biểu dương những điển hình tiến tiến là đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm là, xây dựng và củng cố mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội, tổ công nhân tự quản làm nòng cốt trong tuyên truyền, vận động và nắm bắt tâm trạng, tư tưởng của CNVCLĐ, nhất là CNLĐ trong các KCN, KCX để có những giải pháp kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh trong tư tưởng, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, an ninh chính trị. Chủ động thông tin và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trên internet.

Sáu là, nâng cao hiệu lực quản lý, hiệu quả hoạt động của các cơ quan truyền thông trong hệ thống Công đoàn theo đúng tôn chỉ, mục đích và chất lượng thông tin trên các cơ quan truyền thông phối hợp để chủ động thông tin đến đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ và cộng đồng xã hội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu Ban Thường vụ LĐLĐ các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, các cơ quan báo chí trong hệ thống công cụ thể hoá nội dung chương trình công tác Tuyên giáo cho phù hợp với thực tiễn của địa phương, ngành, cơ sở.

  • 03/01/2019 09:39
  • Theo cổng thông tin Công đoàn Việt Nam
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét