•  Chào mừng năm mới Xuân Canh Tý 2020 !                                                   Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), Đại hội Đảng và Đại hội thi đua yêu nước các cấp.

     

Tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện các đề án của Thủ Tướng Chính Phủ.

Ngày 04/12/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 581/CV-CĐĐVN về việc Tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện các đề án của Thủ Tướng Chính Phủ.

Văn bản và các mẫu biểu báo cáo đính kèm theo. Đề nghị Công đoàn các đơn vị trực thuộc căn cứ hướng dẫn tổng hợp báo cáo của đơn vị gửi về Công đoàn ĐLVN theo tiến độ thời gian quy định. 

  • 06/12/2019 01:09
  • Ban Tuyên giáo CĐ ĐLVN